Hits | Laatste update: maandag 1 januari 2018 |
Wie is John van de Kamp

Doelstelling 2017:
Op basis van John zijn 'Geboorte imprint' behoort hij tot de zogenoemde SIGNAAL-familie. Deze familie geeft aan welke levensmissie of roeping hij bij zijn geboorte heeft meegekregen. Een missie of roeping is een scala aan activiteiten die je een bepaalde levensvervulling geven, het zijn activiteiten die de werkelijke zin en betekenis aan je leven geven. Ze staan altijd in relatie tot het grote geheel en dienen zich naadloos binnen de missies van anderen in te passen. Alle missies van alle mensen zijn erop gericht om het 'Kosmische plan' waar te maken. De 'Universele Bron' heeft ooit in de grondgedachte voor haar schepping, een intentie neergelegd. In alle delen van de schepping zit deze intentie verankerd en is de drijvende kracht achter het op dit moment nog steeds doorgaande Goddelijke scheppingsproces. Vanuit dit scheppingsproces mag je je eigen missie of roeping bezien, zo klein of zo groot zoals jij die voor jezelf kunt overzien. John zijn missie of roeping is:

Het geheim ontsluiten:
Zijn missie houdt in dat hij het mysterie van het 'Kosmische plan' mag ontrafelen. Hiervoor dient hij in de eerste plaats zijn eigen psyche te doorgronden. Zijn kernkwaliteiten om deze missie tot stand te brengen zijn ‘Moed’, ‘Inzicht’, ‘Uniekheid’ en ‘Harmonie’. Hij zal de moed hebben om zowel de donkere, als ook de lichte kant van zijn innerlijk te ontdekken. Om de verborgen aspecten en talenten van zijn wezen naar boven te halen moet hij het leven op alle niveaus en zonder enig voorbehoud, aanvaarden. Veel reizen en andere culturen ontdekken werken hierbij bevorderend. Hij komt tot inzichten die hem de nodige helderheid over zijn eigen levenspad geven. Een kritische houding naar zijn eigen illusies en projecties is noodzakelijk om tot een authentieke zelfexpressie te komen. Hij dient naar zijn innerlijke stem te luisteren en met de hulp van de boodschappen uit zijn 'Hogere Zelf', zijn kijk op het leven, zijn eigen leven en die van anderen, te relativeren. Zijn dromen zijn de overbrengers van belangrijke boodschappen uit zijn onderbewustzijn. Hij zal de moed hebben om vanuit helderheid zijn ware zelf naar buiten te brengen, waarbij hij zijn ego zal overstijgen. Langs deze weg is hij instaat de weg naar harmonie en stemmigheid in het leven te wijzen. Hij zal dit kunnen doen door zijn eigen ontdekkingen met anderen te delen en ook de kosmische wetten die hij voor zichzelf heeft kunnen verinnerlijken naar anderen toe te vertalen. Op die wijze maakt hij het mysterie van het kosmische plan toegankelijk voor een ieder die zich daarvoor openstelt. De opgave in John zijn leven, is zijn eigen levensmissie of roeping te realiseren. Ieder jaar heeft hij, om deze levensopgave te verwezenlijken, een spectrum aan energieën tot zijn beschikking. Het is zijn 'Hogere Zelf' die hem hierbij richting aangeeft. Zijn 'Hogere Zelf' helpt hem om dat wat hij ooit voor zichzelf had besloten in dit leven te gaan doen, daadwerkelijk te volbrengen. De Tzolkin leert hem nu om deze sturing van zijn 'Hogere Zelf' te herkennen en te intepreteren. De voor John beschikbare jaarenergieën in combinatie met de energieën van zijn ‘Geboorte imprint’, geven aan wat er voor hem dit jaar aan de orde is. Dit 'Jaarprofiel' geeft hem hierover het nodige aan informatie. Binnen de voor John beschikbare energieën om te bouwen aan zijn missie of roeping, staat ieder jaar de energie van de zogenoemde 'Jaardrager' centraal. Deze 'Jaardrager' is altijd één van de vier familieleden van zijn 'signaal-familie'. De 'Jaardrager' is de centrale kracht voor een bepaald jaar en zorgt er voor dat het 'Jaardoel', de jaarinvulling om aan zijn missie te bouwen, kan worden bereikt.

Deze 'Jaardrager' is samengesteld uit twee componenten:

1. Jaarkracht:

2. Jaardynamiek:

Jaarkracht – Kin 113 Rode Hemelwandelaar 9:
John zijn energie waarmee hij zijn doel bereikt is er op gericht om voor zichzelf levensruimte te creëren. Hij heeft van nature aanleg voor vreemde talen en is geïnteresseerd in andere culturen. Hij weet hoogvliegende ideeën op een pragmatische manier op te pakken en tot realisatie te brengen. Hierbij zal hij gebruik kunnen maken van zijn vermogen om boodschapper tussen verschillende niveaus te zijn. Hij heeft de beschikking over kwaliteiten die het voor hem mogelijk maken om met het nodige inlevingsvermogen, berichten van het ene naar het andere niveau te vertalen en deze ook over te brengen. Op de inzichten en ideeën die hij vanuit zijn hogere zelf ontvangt mag hij vertrouwen. Hij heeft veel empathie en wil graag dat iedereen het naar de zin heeft. Het is daarbij essentieel dat hij met zijn eigen grenzen rekening houdt en deze ook duidelijk weet aan te geven. Uitdagingen zijn welkom. Hij weet ze aan te gaan, zelfs als ze in eerste instantie te groot voor hem blijken te zijn. Ontbreekt bij hem hiervoor op een bepaald moment de moed dan is het belangrijk dat hij op onderzoek uitgaat wat hem hierin tegenhoudt. Dit zouden zijn beperkende gezichtspunten, de op hem geprojecteerde verwachtingen van anderen, of zijn angst om te falen kunnen zijn. Hij dient hier doorheen te breken, om zo zijn eigen grenzen steeds verder te kunnen verleggen.

Jaardynamiek - negen:
John is dit jaar ingesteld om alles waarmee hij bezig is op een goed gefundeerde en gestructureerde manier aan te pakken. Heeft hij zijn doel eenmaal gedefinieerd dan is hij zelf de voortrekker die de meeste inspanning zal leveren om dit doel te bewerkstelligen. Doorzettingsvermogen stelt hem instaat tegenslagen te overwinnen. Wel dient hij te voorkomen dat dit doorzettingsvermogen tot teveel starheid leidt. Hij zal zich ten opzichte van zijn eigen normen en waarden flexibel dienen op te stellen en open te staan voor andere invalshoeken. Hij creëert op die manier ruimte voor stroming en verdere groei. Hierdoor zal hij op een natuurlijke wijze zijn activiteiten verder kunnen uitbreiden en grotere gebieden gaan bewerken.

Gidsenenergie – Kin 9 Rode Maan 9: Zelfvertrouwen!
Wanneer John niet bij zijn energie van zijn 'Jaardrager' kan komen, weet hij zich gesteund door zijn gidsenenergie. Het is de energie die hem bewust maakt van zijn werkelijke potentieel. Deze energie zal hem aanmoedigen meer aspecten van zijn eigen persoonlijkheid te laten zien. Ze zal de blokkades die zijn zelfexpressie in de weg staan, zichtbaar maken. Deze energie laat hem het licht in alles en iedereen zien en zorgt ervoor dat dit licht ook voor hem gaat stralen. Ze geeft hem de moed om zijn eigen traumatische ervaringen opnieuw te voelen, waardoor hij de mogelijkheid heeft ze te verwerken en instaat is zijn eigen koers weer te varen.

Jaarthema – Kin 5 Rode Slang 5: Passie!
Alle mensen hebben een jaarthema, van waaruit ze de beloftes naar zichzelf en de omgeving, voor een bepaald jaar, waarmaken. Het is als het ware de rode draad waarlangs de activiteiten voor het betreffende jaar zich zullen voltrekken. John zal dit jaar leren om met vitaliteit en passie zich in te zetten. Het gaat er om, zich met zijn eigen fysieke lichaam en met de pulserende en onbegrensde kracht van het leven naar buiten te brengen. Hij dient te leren om zich met zijn lichamelijke behoeftes volledig op zijn gemak te voelen. Intimiteit en seksualiteit maken hiervan een wezenlijk onderdeel uit. Ook dieren zullen een rol spelen, omdat hij via hen met de kracht van het instinct te maken krijgt. Zijn eigen instincten te leren kennen en daarmee verantwoord om te gaan is waarmee hij kan oefenen. Hij zal zijn aanleg om op intellectueel niveau te kunnen opereren gaan ervaren. Door de juiste keuzes te maken ontwikkelt hij zijn geest en zijn bewustzijn en daarmee verhoogt hij ook zijn levensenergie. Zijn thema is het hoogst mogelijke bewustzijn te bereiken. Op de momenten dat hij zich volledig in zijn lichaam heeft verankerd, gaat bij hem het celweten stromen. Dit weten zal hem het zelfvertrouwen geven, om charismatisch en met passie in het hier en nu te staan.

Jaardoelstelling – Kin 17 Rode Aarde 17: Moeiteloosheid!
John zijn doel dit jaar is dat hij met de hulp van de synchroniciteit feilloos zijn eigen koers kan bepalen. Het gaat er om dat hij leert in het hier en nu te staan en de staat van de innerlijke gecentreerdheid bereikt. Op het moment dat hij zijn aandacht volledig op het hier en nu richt, is hij alert om de wegwijzers die vanuit zijn 'Hogere Zelf' worden aangereikt, te zien. Deze wegwijzers zijn de veelvoorkomende schijnbare toevalligheden. Dit zijn vooral vaak uiterst subtiele signalen die hem op zijn te volgen stappen wijzen. Hij dient zich los te koppelen van zijn ervaringen uit het verleden, waardoor de toekomst zich als vanzelf voor hem gaat ontvouwen. Zijn neiging om sterk te rationaliseren, dient hij meer in balans te brengen, door zijn gevoelens te laten spreken. Zijn vooruitstrevende instelling en zijn behoefte om zich onafhankelijk op te stellen, zal tot gevolg hebben dat hij vaak in een leidersrol terechtkomt. Zijn doel is zich volledig in het gevoel van de synchroniciteit te wentelen en zich te realiseren dat bij alles wat hij doet, de energie als vanzelf gaat stromen en dat daardoor alles verder als vanzelf zal gaan. Hij dient gebruik te maken van zijn oorspronkelijk weten dat diep binnen in hem verscholen ligt.

Jaartalent – Kin 19 Blauwe Storm 19: Transformatie!
John heeft, om zijn doelen voor dit jaar te behalen, een extra talent, als aanvulling op zijn geboortetalent, meegekregen. Dit is zijn talent, net als het talent 'Transparantie' dat hij bij zijn geboorte heeft meegekregen, een door de Schepper gegeven kwaliteit, waarvoor hij niets hoeft te doen. John zijn extra talent dit jaar is acteur te kunnen zijn. Dit talent is enorm veelzijdig en houdt ervan regelmatig van rol te veranderen. Hij zal op zoek gaan naar een nieuwe rol, door daarna te beseffen dat dit het niet is waar hij naar zoekt. Zijn innerlijke transformatiekracht zal voor de nodige stormen zorgen. Met deze stormen wil hij de onderste steen boven zien te halen. Het werken binnen vaste structuren werkt voor hem verstikkend. Desondanks heeft zijn grote gevoeligheid behoefte aan houvast. Hij zal zijn emotionele onzekerheid en zijn onrust, die gepaard gaan met ingrijpende veranderingen, moeten accepteren. Wanneer hij volhardt om zijn houvast buiten zichzelf te zoeken, dan loopt hij het risico van verslaving en afhankelijkheid. De rust en de zekerheid die hij zoekt bevindt zich binnen in hem. Vanuit zijn 'Hogere Zelf' geeft dit talent hem de kwaliteit om in het oog van de orkaan te staan. Hierdoor is hij in staat om de wervelingen om hem heen rustig te observeren. Voor anderen zal hij een grote steunpilaar zijn. Hij zal de geschiktheid hebben om veranderingsprocessen te ondersteunen.

Extra Talentontwikkeling – Kin 20 Gele Zon 7: Universaliteit!
Net als bij een topsporter dient John zijn talent te ontwikkelen door te trainen. Wanneer een topsporter zijn talent niet traint zal de belofte van dit talent nooit kunnen worden waargemaakt. Om zijn extra talent voor dit jaar te trainen dient John vrij te komen van oordelen en veroordelen. Dat geldt ook voor het loslaten van het hebben van te hoge verwachtingen, voor zichzelf en voor anderen. Hij dient zo breed mogelijk alles in ogenschouw te nemen om het bestaansrecht van alles en iedereen te accepteren. Het is essentieel dat hij zich met hart en ziel aan een hoger doel wijdt. Hij dient ruimte te creëren om zijn idealistische levenshouding tot uiting te brengen. Hij dient zijn aandacht te richten op zijn bron van inspiratie, de schoonheden en wijsheden van het leven. Hij zal beseffen dat zijn doen en laten van invloed is op het gedrag van anderen. In de eerste plaats dient hij bij alles wat hij doet de ontwikkeling van zijn eigen bewustzijn centraal te stellen.

Het innerlijk evenwicht – Kin 25 Rode Slang 25: Instinct!
De dynamiek van zijn jaardrager (negen) brengt de 9-de 'Scheppingsenergie' van zijn eigenschappen en mogelijkheden om te groeien naar zijn werkelijk potentieel, in trilling. Deze 9- de 'Scheppingsenergie' gaat dus met de dynamiek van zijn jaardrager mee resoneren. Dit resoneren geeft deze 'Scheppingsenergie' vorm en inhoud. Het potentieel dat zich hierbij ontwikkelt, zorgt voor de intentie in zijn leven. Dit potentieel wordt gevoed door de energie van het zonneteken 'rode Slang', waar het containerbegrip 'Passie' bij hoort. Dus als hij dit jaar zijn kwaliteiten die bij dit zonneteken horen verder ontwikkelt, zoals: de lichamelijkheid, levenskracht, seksualiteit, intimiteit, instinct, overleven en energie voor verlichting, dan vormt zich de intentie in zijn leven. 'Passie'

De uitdagingen voor John dit jaar zijn: 'Uniekheid'

. Respectvol handelen

. Relativeringskracht

. Tactvol opereren

. Groepsgerichtheid

. MeelevendheidBron: Energetischprofiel Vision Face B.V. / www.1320EM.nlDoor anders kijken, anders denken, anders doen kunnen wij onze leefomgeving positief beïnvloeden!
Pakua Adviseurs | Kappeyne van de Coppellolaan 12 | 3118 LK Schiedam | T: 010 4716526